Vegas Gloryhole - 09/26/2008

तस्वीर का शीर्षक ,

Vegas Gloryhole - 09/26/2008, Ngọn lửa đó như có người điều khiển cháy lan ra hai bên tạo thành một đường biên giới không thể vượt qua vây chặt lấy mỏm đá trên cao.