Vắt sữa bạn khô

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa bạn khô, Mỗi cú thúc cặc của lão không thít chặt bằng của lão Quân nhưng nó lại đâm sâu hơn khiến cho cái sướng trong lồn dường như cũng đậm đà chẳng kém.