Bữa tiệc, cho Scarlett Ngày

chú thích hình ảnh,

Bữa tiệc, cho Scarlett Ngày, Dưới thế công mãnh liệt này của Thẩm Hạo, Trương Uyển vô luận là sinh lý hay tâm lý đều được thỏa mãn cực lớn.