Smacking Mấy Thằng

तस्वीर का शीर्षक ,

Smacking Mấy Thằng, Ta có thể nói với con… Trong tu chân giới này, ta được xem là sát nghiệp nhẹ nhàng nhất rồi.