Giặt vớ bằng sâm-banh đó

तस्वीर का शीर्षक ,

Giặt vớ bằng sâm-banh đó, Khi sự tẻ nhạt trống vắng sắp lên đến đỉnh điểm, trong tầm mắt Khánh Phương chợt xuất hiện một người.