Có sừng dài tóc săn bị phá cởi ngựa không yên

तस्वीर का शीर्षक ,

Có sừng dài tóc săn bị phá cởi ngựa không yên, Lúc này dù muốn dù không ông vẫn phải làm theo mệnh lệnh vừa ban hành của chính phủ, lập tức chấm dứt lần thảm sát giết chóc này.