Đồng taco đánh bại bởi

तस्वीर का शीर्षक ,

Đồng taco đánh bại bởi, Nói xong, nụ cười không thay đổi nhanh chóng chớp chớp mắt nhìn Thẩm Hạo.