Ngắn, đức,

तस्वीर का शीर्षक ,

Ngắn, đức,, Sếp Quân dặn em, ngay khi hợp đồng hoàn tất, anh sẽ nhận không thiếu một đồng ạ Không, ý anh là muốn tạm ứng cái này này….