Hai người Thái lan, nhau

chú thích hình ảnh,

Hai người Thái lan, nhau, Khi nhận thấy đã đúng cửa lồn, Dương nhấn nhẹ cho quy đầu lấn nở hai mép thịt rồi vững tin đẩy thốc vào.