Vợ vớ

chú thích hình ảnh,

Vợ vớ, Tuy nhiên tình thế hôm nay đã khác… Vị trí mỏ linh thạch năm trăm năm trước đã bị Hoàng Bá tìm ra.