Do thám trong Quân đội - Julia Reaves

तस्वीर का शीर्षक ,

Do thám trong Quân đội - Julia Reaves, Kiếm khí của cường giả Kim Đan phát ra thì Trúc cơ dù có đón đỡ vẫn là kết quả đao gãy người vong.