Đặt trên ngực

तस्वीर का शीर्षक ,

Đặt trên ngực, Đại ca chắc là Hoài Trung chứ? Không thể nhầm được… Thân thủ của nó mày không phải không biết.