Lại Cái Mông Lên, Cảnh 3 - Mông Lên

chú thích hình ảnh,

Lại Cái Mông Lên, Cảnh 3 - Mông Lên, Một thanh kiếm xuyên vào bụng ông, còn lia ngang làm cho máu lẫn ruột tràn ra ngoài.