Làm tình lúc tiệc tùng tinh tinh

तस्वीर का शीर्षक ,

Làm tình lúc tiệc tùng tinh tinh, Giữa mỏm đá cao nhất chồm ra biển được dựng lên một cái lều lớn che chắn tứ phía.