Les của em dạng chân bọn chó liếm

तस्वीर का शीर्षक ,

Les của em dạng chân bọn chó liếm, Ba tiếng sau, chiếc xe đỗ lại bên một ruộng lúa vàng ươm bát ngát thuộc địa phận Long An.