Đào tạo,

chú thích hình ảnh,

Đào tạo,, Ổng ngồi đối diện nên lâu lâu em cũng nhây banh háng cho ổng nhìn nguyên con beo luôn.