Y tá có lý do tốt nhất là bác sĩ

तस्वीर का शीर्षक ,

Y tá có lý do tốt nhất là bác sĩ, Sao em, làm bài được không? Dạ… dạ hỏng biết! Chắc là không học bài chứ gì? Còn em? Dạ cũng tạm tạm thôi cô.