Tệ Cô Gái Đáng Được Thưởng Vài Vỗ

chú thích hình ảnh,

Tệ Cô Gái Đáng Được Thưởng Vài Vỗ, Họ thiêu người đã mất rồi rải tro xuống sông… Cái mộ đó hẳn mẹ làm chỉ để che mắt người ta mà thôi.