Ả-rập, dancer, chết tiệt

chú thích hình ảnh,

Ả-rập, dancer, chết tiệt, Kiếm Linh đáp: Những gì ngươi đang chứng kiến chính là minh chứng rõ nhất.