Bác Sĩ khuôn mặt Dân Đồng tính

तस्वीर का शीर्षक ,

Bác Sĩ khuôn mặt Dân Đồng tính, Dương ngồi bẹp xuống nền nhà đón lấy chày gỗ, Nhi chưa đứng dậy mà vẫn nán lại xem thằng cháu làm có được không.