Aubrey Mời Say Hơn Vì thông đít liếm

तस्वीर का शीर्षक ,

Aubrey Mời Say Hơn Vì thông đít liếm, Chẳng qua là ông muốn giữ mặt mũi không mang tiếng thất hứa với đám con nít mà thôi.