Hói Người Thuê Nhà Dễ Chịu

chú thích hình ảnh,

Hói Người Thuê Nhà Dễ Chịu, Thần thức xuất khiếu đúng là biểu hiện dễ nhận biết nhất của cảnh giới Trúc cơ.