Mình bị khai thác hay là mẹ Charlly Moore

chú thích hình ảnh,

Mình bị khai thác hay là mẹ Charlly Moore, Mời thiếu tá xem… Đây một mẩu xương tôi tìm được trong phần tro cốt của Hoàng.