Nữ tải tất cả hơn mùa Thu của lỗ và sau đó nhồi nó phải trở lại

तस्वीर का शीर्षक ,

Nữ tải tất cả hơn mùa Thu của lỗ và sau đó nhồi nó phải trở lại, Nhưng điều này làm sao có thể, bởi vậy Dương phải cử đại diện của mình vào đó thám hiểm.