Ướt tóc nâu 2 S5 với Mick Xanh, Tristan Segal và Ngọc ...

chú thích hình ảnh,

Ướt tóc nâu 2 S5 với Mick Xanh, Tristan Segal và Ngọc ..., Trong thời gian đó ông hoàn toàn đủ khả năng lục lọi ký ức của Hoài Trung cướp đoạt tất cả truyền thừa của lão tổ nhà họ Ninh.