Nóng nga teen cho thổi kèn, sau khi đã bị bắt ...

chú thích hình ảnh,

Nóng nga teen cho thổi kèn, sau khi đã bị bắt ..., Quanh ông vài người bị thương nặng dù cụt tay, chân đứt lìa cũng đều gắng sức đứng lên.