Tôi ngon chai xịt,

chú thích hình ảnh,

Tôi ngon chai xịt,, Một hồi tôi nói dì bước ra ngoài bồn, xoay lưng chống tay vô thành bồn chổng phao câu lên.