Thỉu vớ sữa bị điên

तस्वीर का शीर्षक ,

Thỉu vớ sữa bị điên, Vì nơi đó ông cất giấu bốn miếng ngọc bội và rất nhiều thứ giá trị đã bị chúng lấy đi.