Cathy Thiên đường là một người phụ nữ tuyệt sắc ai đã lâu tóc vàng ...

chú thích hình ảnh,

Cathy Thiên đường là một người phụ nữ tuyệt sắc ai đã lâu tóc vàng ..., Hai con sông đó đã sớm xác định là sông Hàm tử, sông Hàn Thuyên chảy xuyên qua dãy Hoàng Liên Sơn….