Đa chủng tộc, tính tình dục

तस्वीर का शीर्षक ,

Đa chủng tộc, tính tình dục, Mỗi người họ sẽ được công ty bảo hiểm đền bù một số tiền không ít theo điều khoản bảo hiểm hành khách trên du thuyền.