Ba CẬN cảnh

तस्वीर का शीर्षक ,

Ba CẬN cảnh, Chiếc xe rú lên bắn mạnh về phía trước… Tài tình tránh thoát đi chỉ trong đường tơ kẽ tóc….