ĐÓNG CỬA CUMMING THỦ DÂM

तस्वीर का शीर्षक ,

ĐÓNG CỬA CUMMING THỦ DÂM, Ầm… Một tia sét xoẹt ngang bầu trời giáng xuống cột thu lôi trên tòa nhà như một sự chứng giám của trời đất.