Chim cứng đi chơi

तस्वीर का शीर्षक ,

Chim cứng đi chơi, Bà đã nằm viện cả tháng nay và sẽ không thể tiếp tục đảm nhận được các công việc tại tập đoàn Vấn đề thứ hai.