Bà khô, bằng đồng lớn

तस्वीर का शीर्षक ,

Bà khô, bằng đồng lớn, Trong mắt Tu chân giả Nguyên Anh kỳ sống hơn hai trăm năm như bà thì đàn ông và phụ nữ chẳng qua là hai cái túi da có mẫu thiết kế khác nhau mà thôi.