Lớn Ngực Một Poppin

chú thích hình ảnh,

Lớn Ngực Một Poppin, Ơ… anh bảo cho anh một lần thôi, sao giờ lại nuốt lời? Một lần là cả ngày hôm nay ấy.