Nhật Grannies #10

तस्वीर का शीर्षक ,

Nhật Grannies #10, Tôi từ chức vì không đồng ý với quyết định của chính phủ… Họ không muốn dùng đến sức mạnh quân sự để quét đám tu chân giả Hoa Hạ ra khỏi An Nam.