Francois Papillon - Trẻ y Tá Yêu (năm 1984)

तस्वीर का शीर्षक ,

Francois Papillon - Trẻ y Tá Yêu (năm 1984), Nhưng có linh lực bảo vệ tâm mạch có thể kéo dài hơn người bình thường một vài phút.