Jadenetus DLF40012, bài Tiết Loạt Đái ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Jadenetus DLF40012, bài Tiết Loạt Đái ..., Anh nghĩ một chốc nữa họ sẽ lui đi hết thôi… Ngoài đó phần lớn là người của Phòng thí nghiệm Alexa.