Hàng Hiếm Đấy Toon Làm Về Những Cuộc Phiêu Lưu Tình Dục Của Eveready

तस्वीर का शीर्षक ,

Hàng Hiếm Đấy Toon Làm Về Những Cuộc Phiêu Lưu Tình Dục Của Eveready, Dương thấy rõ dòng chữ BCSTSTV in thật nổi bật trên nền trắng sữa của lớp bao bì hình tròn.