Vắt sữa máy / như thần vệ nữ 2000

तस्वीर का शीर्षक ,

Vắt sữa máy / như thần vệ nữ 2000, Ngọn lửa đó như có người điều khiển cháy lan ra hai bên tạo thành một đường biên giới không thể vượt qua vây chặt lấy mỏm đá trên cao.