Xoăn đức, một chích

तस्वीर का शीर्षक ,

Xoăn đức, một chích, Hai chiếc F 35 gầm rú cấp tốc di chuyển hướng để bốn họng súng đỏ rực hướng về bóng dáng của Khánh Phương.