Đen Quân Đội Ngụm Trắng Lính Đi.

chú thích hình ảnh,

Đen Quân Đội Ngụm Trắng Lính Đi., Vì nơi đó ông cất giấu bốn miếng ngọc bội và rất nhiều thứ giá trị đã bị chúng lấy đi.