Lâu chơi và vắt

तस्वीर का शीर्षक ,

Lâu chơi và vắt, Từ chi trắng trẻo của người phụ nữ quặp chặt, nổi bật trên tấm lưng đen đúa của người đàn ông.