Les Nóng Rimjob

तस्वीर का शीर्षक ,

Les Nóng Rimjob, Bảo là đi đánh Thiên Cơ nhưng lại đến Hà Thành, không ai biết Dương đang tính toán gì.