Hai xúc y tá cho một ĐẠI quân y sờ mó (1)

तस्वीर का शीर्षक ,

Hai xúc y tá cho một ĐẠI quân y sờ mó (1), Y như rằng đích đến của hắn ta là một cửa hàng điện thoại tương đối nhỏ cũng là tiệm mà lúc sáng Quang từng ghé.