Cô gái thổi nam vũ nữ lớn c.

तस्वीर का शीर्षक ,

Cô gái thổi nam vũ nữ lớn c., Trần Tư Tư cũng không phản kháng, tùy ý Thẩm Hạo đặt nàng dưới thân, nói xong lời này thì ngáp mấy cái, sau đó mắt nhắm lại, tính toán ngủ thêm một giấc.