THỦ DÂM RAPIDE SR25

chú thích hình ảnh,

THỦ DÂM RAPIDE SR25, Hai ngày trước ông đã cùng người của mình bất ngờ đột kích, quét sạch đám tu chân giả ra khỏi linh mạch và trấn giữ tại cửa động hẹp nhất bắt đầu quá trình khổ chiến.