Đa chủng tộc da Đen và trắng chặt chẽ ...

तस्वीर का शीर्षक ,

Đa chủng tộc da Đen và trắng chặt chẽ ..., Nhi đi vào hất tay, cánh cửa gỗ chỉ đảo nhẹ một chút rồi dừng lại lưng chừng chứ không đóng kín.