Thiên Tất vs cảnh sát

तस्वीर का शीर्षक ,

Thiên Tất vs cảnh sát, Từng chiếc thuyền phao chở theo những chiếc quan tài, hàng hóa, thức ăn và dụng cụ lần lượt cập vào bờ.