Rimjob(Thông Đít Liếm, Liếm Mông) & Thổi Kèn: Gina Ginger

chú thích hình ảnh,

Rimjob(Thông Đít Liếm, Liếm Mông) & Thổi Kèn: Gina Ginger, Để biến sức mạnh của nhà vua và nghệ sĩ thành của mình, kẻ cướp đã lấy xương cốt của nhà vua rèn thành kiếm, lấy da thịt của nghệ sĩ đan thành sách.